Regulamin

Regulamin systemu Babydaily

 1. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z systemu Babydaily przez Kontrahentów.

  2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności systemu Babydaily jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

  3. W ramach systemu Babydaily mogą być świadczone także inne usługi, niż opisane w tym dokumencie. Warunki korzystania z nich są określane każdorazowo w odrębnych regulaminach.

 1. Definicje

  1. Operator– Tomasz Iwaszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Tomasz Iwaszkiewicz „Tiw”, z miejscem prowadzenia działalności: ul. Stryjeńskich 17 m. 109A, 02-791 Warszawa, posiadający numer NIP 521-177-20-44 oraz REGON 141974796, z którym Kontrahent może się kontaktować pod adresem:obsluga@babydaily.pl;

  2. System– internetowy serwis pod nazwą Babydaily.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający utrzymywanie stałego kontaktu i wymianę informacji pomiędzy Kontrahentami a opiekunami prawnymi dzieci uczęszczającymi do prowadzonych przez nich placówek lub korzystających z usług oferowanych przez Kontrahenta dostępny w domenie internetowej babydaily.pl;

  3. Kontrahentpodmiot, który w trybie przewidzianym w Regulaminie dokonał Rejestracji, w szczególności ale nie ograniczając się do:

 1. prowadzący jednostki organizacyjne (placówki) sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce) lub

 2. prowadzący placówki przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagające indywidualny rozwój, zapewniające opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole (przedszkola) lub

 3. ;będący organizatorem różnego rodzaju form atrakcji czy sposobu na spędzenie wolnego czasu przez dzieci (organizator kolonii, obozów itp.).

  1. Umowa– zawarta drogą elektroniczną, w wyniku Rejestracji, umowapomiędzy Kontrahentem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

  2. Rejestracja– procedura polegająca na przekazaniu przez Kontrahenta, za pośrednictwem Systemu, jego danych przy użyciu formularza rejestracyjnego zamieszczonego pod adresem: http://babydaily.pl/my-account/oraz na złożeniu oświadczenia w przedmiocie akceptacji warunków Regulaminu;

  3. Konto– przydzielona danemu Kontrahentowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail i hasła, część Systemu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Systemu;

  4. Dane– informacje o Kontrahencie, jego personelu oraz o dzieciach i ich opiekunach prawnych, korzystających z usług Kontrahenta, wprowadzane przez Kontrahenta do Systemu;

  5. Cennik– zestawienie opłat za usługi świadczone w ramach Systemu, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu;

  6. Regulamin– niniejszy dokument;

  7. Rodo – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Zakres i charakter usług świadczonych w ramach Systemu

  1. W ramach Systemu świadczone są następujące usługi:

 1. prowadzenie ewidencji personelu Kontrahenta oraz dzieci uczęszczających do placówek prowadzonych przez Kontrahenta lub korzystających z usług przez niego oferowanych;

 2. możliwość powiadamiania opiekunów prawnych dzieci, drogą elektroniczną o okolicznościach dotyczących dziecka w czasie, gdy jest ono pod opieką Kontrahenta a także o wydarzeniach, których Kontrahent jest organizatorem;

 3. możliwość przekazywania opiekunom prawnym dzieci, drogą elektroniczną, informacji dotyczących zasad funkcjonowania placówki Kontrahenta czy świadczonych przez niego usług;

 4. możliwość zamieszczenia logotypu Kontrahenta, jego placówek lub usług wraz z ich opisem w Systemie;

 5. w razie konieczności, przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia dla personelu Kontrahenta dotyczącego korzystania z Systemu.

  1. Wybór usług, z których Kontrahent zamierza skorzystać, należy do Kontrahenta, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z usług opisanych w ust. 1 pkt. 5 powyżej wymaga powiadomienia Operatora i ustalenia z nim terminu szkolenia w nim opisanego.

  2. Usługi świadczone przez Operatora w Systemie mają charakter płatny, z zastrzeżeniem postanowień w ust. 1 pkt 4 i 5 powyżej. Wysokość wynagrodzenia należnego Operatorowi za świadczone usługi określona została w Cenniku.

 1. Opłaty

 1. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Systemu w są odpłatne.

 2. Opłaty mają charakter abonamentowy i są naliczane zgodnie z Cennikiem.

 3. Okres rozliczeniowy w zależności od wyboru abonamentu będzie wynosił 1 (jeden) miesiąc lub 12 (dwanaście) miesięcy.

 4. Opłaty za świadczone przez Operatora za pośrednictwem Systemu uiszczane są przez Kontrahenta na rachunek bankowy wskazany w Cenniku.

 5. Za usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Systemu, Operator wystawia faktury zgodnie z danymi podanymi podczas Rejestracji. Faktury wystawiane są po opłaceniu abonamentu, o czym mowa w ust. 7 poniżej.

 6. Faktury za usługi świadczone przez Operatora wysyłane są na adres e-mail przypisany do Konta Kontrahenta.Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 7. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Systemu będą dostępne od dnia zaksięgowania środków na rachunku Operatora i będą świadczone przez okres zależny od wybranego przez Kontrahenta abonamentu.

 1. Zawarcie Umowy

  1. Z chwilą dokonania Rejestracji, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Kontrahentem a Operatorem. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

  2. Rejestracji może dokonać osoba umocowana do działania w tym zakresie przez Kontrahenta.

  3. Kontrahent zobowiązuje się do podania podczas Rejestracji prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa. W przypadku zmiany danych zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Operatora za pomocą poczty elektronicznej na adres obsluga@babydaily.pl.

  4. Operator może odmówić zawarcia Umowy z Kontrahentem w przypadku niemożności uwiarygodnienia przez niego informacji przekazanych przez Kontrahenta podczas Rejestracji.

  5. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail, do Kontrahenta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji, dochodzi do/ zawarcia Umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Systemu, na warunkach określonych w Regulaminie.

  6. Każdorazowe korzystanie z Systemu wymaga zalogowania się przez Kontrahenta na jego Konto za pomocą przypisanego w trakcie Rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

 1. Odpowiedzialność Kontrahenta

  1. Zawierając Umowę, Kontrahent potwierdza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności, w związku z którą zamierza korzystać z Systemu, w tym, że dysponuje niezbędnymi zezwoleniami na jej prowadzenie, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

  2. Kontrahent ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

 1. prawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu;

 2. prawdziwość i rzetelność Danych oraz innych informacji wprowadzanych do Systemu;

 3. działania personelu Kontrahenta w zakresie związanym z korzystaniem z Systemu, w tym w szczególności w zakresie zarządzania Danymi;

 4. pozyskanie wszelkich wymaganych zgód od opiekunów prawnych dzieci na publikowanie informacji ich dotyczących w Systemie.

  1. Kontrahentowi zabronione jest umieszczanie w Systemie treści o charakterze bezprawnym.

  2. Wszelkie działania podejmowane przez Kontrahenta w ramach Systemu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Kontrahent nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Systemu lub szkodzą innym Kontrahentom.

 1. Odpowiedzialność Operatora

  1. Operator w żadnym zakresie nie staje się stroną umów, które Kontrahent zawarł lub zawrze w przyszłości z opiekunami prawnymi dzieci korzystającymi z oferowanych przez niego usług, w szczególności, uczęszczającymi do prowadzonych przez niego placówek i przebywających pod jego opieką, jak również Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Kontrahentów tych umów.

  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub przepisami wewnętrznymi Kontrahenta, wykorzystanie Danych przez Kontrahenta czy jego personel, w tym za kopiowanie lub upublicznianie Danych a także za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Kontrahenta w Systemie.

  3. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków Umowy, z przyczyn leżących po stronie Operatora, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone przez Kontrahenta korzyści.

  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Kontrahenta osobom niepowołanym danych niezbędnych do logowania się na Konto i korzystania z Systemu.

  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat Kontrahenta spowodowanych czynnikami innymi niż określone w Regulaminie, w tym siłą wyższą.

 1. 7. Wstrzymanie świadczenia usług

  1. W celu rozwoju Systemu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii technicznych, Operator przeprowadza okresowe przerwy techniczne w działaniu Systemu, w czasie których wprowadzane są zmiany w systemie informatycznym. Przerwy te odbywają się w miarę możliwości w godzinach nocnych, a o terminie i przewidywanej długości ich trwania Kontrahenci informowani są z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

  2. Niezależnie od przerw technicznych, mogą wystąpić awarie techniczne, rozumiane jako nieplanowane sytuacje, w której większość lub wszyscy Kontrahenci w danej chwili z powodu problemów związanych z systemem informatycznym Operatora, utracili możliwość korzystania z Systemu.

  3. Kontrahent dokłada starań, aby awarie techniczne nie wystąpiły a w przypadku ich wystąpienia, aby Kontrahenci dowiedzieli się o nich możliwie najszybciej.

  4. Operator może czasowo zawiesić lub odmówić realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Systemu na rzecz Kontrahenta, zwłaszcza w przypadkach, gdy:

 1. zachodzi obawa, że System był, jest lub może być wykorzystywany przez Kontrahenta w sposób naruszający prawo, zwłaszcza w zakresie wykorzystania Danych,

 2. działania podejmowane przez Kontrahenta naruszają Regulamin,

 3. działania podejmowane przez Kontrahenta wpływają negatywnie na dobre imię lub w inny sposób szkodzą Operatorowi,

 4. Kontrahent zalega z płatnościami na rzecz Operatora, z zastrzeżeniem, że w przypadku zalegania z płatnościami przez okres przekraczający 60 dni, Operator uprawniony jest do rozwiązania Umowy w trybie przewidzianym w art. 9 ust. 4 poniżej;

 5. Kontrahent samodzielnie wnosi o czasowe zawieszenie świadczenia usług przez Operatora.

 1. Rozwiązanie umowy

  1. Każda ze Stron w każdym czasie ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta, możliwość złożenia wypowiedzenia istnieje wyłącznie w sytuacji, w której nie zalega on wobec Operatora z płatnościami wynikającymi z Umowy.

  2. Kontrahentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Operatora postanowień Regulaminu.

  3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2 powyżej, wymaga przekazania go drogą elektroniczną, przez osobę upoważnioną do reprezentacji ze strony Kontrahenta, na adres email: obsluga@babydaily.pl.

  4. Operator ma prawo zawieszenia świadczenia usług lub rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Kontrahenta postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadkach gdy:

   1. stwierdzono podanie przez Kontrahenta nieprawdziwych Danych,

   2. działalność Kontrahenta narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich,

   3. Kontrahent zalega z płatnościami na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 60 dni od dnia ostatniego terminu płatności wskazanego na fakturze,

   4. działania Kontrahenta negatywnie wpływają na dobre imię Operatora.

 1. Postępowanie reklamacyjne

  1. Jeśli usługi świadczone przez Operatora w Systemie nie są świadczone lub są świadczone w sposób niezgodny z oczekiwaniami Kontrahenta lub niezgodny z warunkami Umowy, Kontrahent może złożyć reklamację.

  2. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres:obsluga@babydaily.pllub pocztą na adres Operatora wskazany w definicji Operatora.

  3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania i powiadomi Kontrahenta o sposobie jej rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Kontrahenta podczas Rejestracji.

 1. Własność intelektualna

  1. Kontrahent oświadcza, że udostępnienie przez Kontrahenta dowolnych informacji, Danych, materiałów do wykorzystania przez Operatora na potrzeby realizacji Umowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

  2. Kontrahent oświadcza, że informacje, Dane oraz materiały przekazane Operatorowi na potrzeby realizacji Umowy przekazuje nieodpłatnie.

  3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Systemu stanowią przedmiot praw Operatora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

  4. Kontrahent jest uprawniony do nieodpłatnego zamieszczenia znaku towarowego Systemu na swoich stronach internetowych lub innych wykorzystywanych przez Kontrahenta materiałach, pod warunkiem, że działanie takie nie narusza postanowień Regulaminu.

 1. Ochrona danych osobowych

  1. Świadczenie usług za pośrednictwem Systemu na rzecz Kontrahenta, wymaga przekazania przez niego Danych do Operatora.

  2. Kontrahent przekazuje Operatorowi Dane na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 ust.3 Rodo, w związku z czym Kontrahent zawiera z Operatorem stosowną umowę.

  3. Kontrahent pełni rolę administratora danych w relacji do tych Danych, które stanowią dane osobowe oraz w związku z tym, gwarantuje realizację praw wynikających z Rodo w stosunku do pomiotów tych Danych.

  4. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia należytej ochrony Danych. Operator stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych Danych i informacji, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przez przepisy Rodo.

  5. Operator przetwarza Dane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: babydaily.pl.

  2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że Kontrahent zostanie powiadomiony o zmianach na kontaktowy adres e-mail podany podczas na 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

  3. Kontrahent ma prawo nie zaakceptować zmian do Regulaminu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach, o czym powinien poinformować Operatora pisząc na adres mailowy:obsluga@babydaily.pl;

  4. Niedostarczenie w tym terminie przez Kontrahenta odmowy akceptacji zmian zostanie uznane za ich akceptację.

  5. Odmowa akceptacji zmian do Regulaminu oznacza automatyczne rozwiązanie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w art. 8 ust. 1 powyżej.

  6. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy, w tym z korzystaniem z Systemu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Operatora.

  7. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

  8. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik 1 – Cennik

Opłaty za usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Systemu mają charakter abonamentowy i mogą być wnoszone w następujący sposób:

 • 99 zł brutto za 1 miesiąc z góry

 • 899 zł brutto za cały rok z góry

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Operatora, tj.
51 1140 2004 0000 3102 7492 8436.