Regulamin

Regulamin udostępniania i korzystania z Systemu Babydaily

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy Kontrahentów z Babydaily, w tym zakres oraz warunki odpłatnych usług związanych, ale nie ograniczonych do uzyskania przez Kontrahenta dostępu do Systemu Babydaily, zamieszczonego pod adresem internetowym babydaily.pl,
  2. Warunkiem rozpoczęcia współpracy z Babydaily jest zawarcie Umowy. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony,
  3. Babydaily może, w porozumieniu z Kontrahentem, świadczyć usługi inne niż wchodzące w skład Systemu. Warunki i zakres tych usług są określane odrębnymi regulaminami.
 2. Definicje
  1. Babydaily – Tomasz Iwaszkiewicz Tiw, ul. Stryjeńskich 17 m. 109A, 02-791 Warszawa, NIP 521-177-20-44, REGON 141974796,
  2. System – system informatyczny będący własnością Babydaily, którego częścią jest serwis internetowy pod adresem babydaily.pl,
  3. Kontrahent – podmiot, który dokonał Rejestracji, w szczególności prowadzący jednostki organizacyjne (placówki) sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce) lub placówki przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagające indywidualny rozwój, zapewniające opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole (przedszkola),
  4. Umowa – zawarta drogą elektroniczną, w wyniku Rejestracji, umowa o współpracy pomiędzy Babydaily i Kontrahentem; warunki Umowy są przedmiotem Regulaminu,
  5. Rejestracja – procedura polegająca na przekazaniu za pośrednictwem Systemu przez Kontrahenta oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu, oraz przekazaniu do Babydaily danych Kontrahenta w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym zamieszczonym pod adresem internetowym babydaily.pl/rejestracja/ ,
  6. Dane – informacje o Kontrahencie, dzieciach, rodzicach i personelu Kontrahenta wprowadzane przez Kontrahenta do Systemu
  7. Cennik – cennik usług świadczonych w ramach usługi babydaily,
  8. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Zakres usług
  1. Udostępnienie Systemu pozwalającego na prowadzenie ewidencji dzieci, personelu Kontrahenta sprawującego opiekę nad dziećmi oraz rodziców dzieci,
  2. Udostępnienie Kontrahentowi możliwości powiadamiania rodziców drogą elektroniczną o wydarzeniach dotyczących dziecka w czasie, gdy jest ono pod opieką Kontrahenta,
  3. Udostępnienie Kontrahentowi możliwości przekazywania rodzicom drogą elektroniczną informacji dotyczących zasad funkcjonowania placówki Kontrahenta,
  4. Nieodpłatne zamieszczenie logotypu Kontrahenta lub jego placówek wraz z ich opisem w Systemie,
  5. W razie konieczności, przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia dla personelu Kontrahenta dotyczącego korzystania z Systemu.
 4. Zawarcie Umowy
  1. Warunkiem zawarcia Umowy jest oświadczenie woli Kontrahenta o chęci zawarcia współpracy,
  2. Oświadczenie woli może być wystosowane wyłącznie przez osobę umocowaną do dokonywania w imieniu Kontrahenta czynności oraz wykonywania wszelkich praw i obowiązków Kontrahenta wynikających z Regulaminu,
  3. Oświadczenie woli jest przekazywane Babydaily podczas Rejestracji,
  4. Babydaily dopuszcza prawo do zawarcia Umowy w inny sposób niż podczas Rejestracji np. w formie pisemnej, na żądanie Kontrahenta,
  5. Po poprawnym wypełnieniu oraz przesłaniu danych wymaganych podczas Rejestracji, Babydaily przekaże Kontrahentowi adres internetowy oraz login i hasło do Systemu, z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy,
  6. Kontrahent zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa. W przypadku zmiany danych zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Babydaily za pomocą poczty elektronicznej na adres obsluga@babydaily.pl,
  7. Kontrahent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa oraz, jeśli to koniecznie, do posiadania koncesji lub zezwoleń związanych z prowadzoną przez niego działalnością,
  8. Kontrahent ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu,
  9. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność Danych wprowadzanych do Systemu,
  10. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za działania personelu Kontrahenta, zwłaszcza w zakresie zarządzania Danymi.
 5. Zawieszenie lub odmowa realizacji Umowy przez Babydaily
  1. Babydaily zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w działaniu Systemu, które mogą wynikać z konieczności prowadzenia konserwacji Systemu, związanych z rozbudową Systemu, zmianą konfiguracji Systemu, wymianą infrastruktury sprzętowej niezbednej do funkcjonowania Systemu,
  2. Babydaily dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia funkcjonowania Systemu w czasie niepowodującym zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw Kontrahenta,
  3. Babydaily może odmówić współpracy z Kontrahentem w przypadku niemożności uwiarygodnienia informacji przekazanych przez Kontrahenta podczas Rejestracji,
  4. Babydaily może zawiesić lub odmówić realizacji postanowień Umowy zwłaszcza w przypadkach, gdy:
   • Zachodzi obawa, że System był, jest lub może być wykorzystywany przez Kontrahenta w sposób naruszający prawo, zwłaszcza w zakresie wykorzystania Danych,
   • Działania podejmowane przez Kontrahenta naruszają Regulamin,
   • Działania podejmowane przez Kontrahenta wpływają negatywnie na dobre imię lub w inny sposób szkodzą Babydaily,
   • Kontrahent zalega z płatnościami na rzecz Babydaily,
   • Kontrahent samodzielnie wnosi o czasowe zawieszenie świadczenia usług przez Babydaily.
 6. Rozwiązanie umowy
  1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
  2. Kontrahentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Babydaily postanowień Regulaminu,
  3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga przekazania go drogą elektroniczną, przez osobę upoważnioną do reprezentacji ze strony Kontrahenta, na adres email: obsluga@babydaily.pl ,
  4. Babydaily ma prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Kontrahenta postanowień Regulaminu, w tym:
   • stwierdzono podanie przez Kontrahenta nieprawdziwych Danych,
   • działalność Kontrahenta narusza przepisy prawa lub osób trzecich
   • Kontrahent zalega z płatnościami na rzecz Babydaily przez okres dłuższy niż 60 dni od dnia ostatniego terminu płatności wskazanego na fakturze,
   • Działania Kontrahenta negatywnie wpływają na dobre imię Babydaily.
 7. Warunki techniczne
  1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Systemu jest posiadanie przez Kontrahenta urządzeń pozwalających na przeglądanie zasobów Internetu oraz posiadanie łącza internetowego.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Jeśli usługi świadczone przez Babydaily nie są świadczone lub są świadczone w sposób niezgodny z oczekiwaniami Kontrahenta lub niezgodny z warunkami Umowy, Kontrahent może złożyć reklamację,
  2. Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres:obsluga@babydaily.pl lub pocztą na adres siedziby Babydaily,
  3. Babydaily rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzwoych od dnia jej otrzymania i powiadomi Kontrahenta o sposobie jej rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Kontrahenta podczas Rejestracji.
 9. Odpowiedzialność Babydaily
  1. Babydaily w żadnym zakresie nie staje się stroną umów, które Kontrahent zawarł lub zawrze w przyszłości z rodzicami lub opiekunami ustawowymi dzieci przebywających pod opieką Kontrahenta,
  2. Babydaily nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub przepisami wewnętrznymi Kontrahenta, wykorzystanie Danych przez personel Kontrahenta, w tym kopiowanie lub upublicznianie tych danych,
  3. Babydaily ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków Umowy, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone przez Kontrahenta korzyści,
  4. Babydaily nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Kontrahenta osobom niepowołanym danych niezbędnych do logowania i korzystania z Systemu,
  5. Babydaily nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat Kontrahenta spowodowanych czynnikami innymi niż określone w Regulaminie, w tym siłą wyższą.
 10. Własność intelektualna
  1. Kontrahent oświadcza, że udostępnienie przez Kontrahenta dowolnych informacji, Danych, materiałów do wykorzystania przez Babydaily na potrzeby realizacji Umowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. Kontrahent oświadcza, że informacje, Dane oraz materiały przekazane Babydaily na potrzeby realizacji Umowy przekazuje nieodpłatnie,
  3. Wszelkie prawa do znaku Babydaily, Systemu, mechanizmów i materiałów dostarczanych Kontrahentowi w ramach Umowy stanowią wyłączną własność Babydaily i są przedmiotem autorskich praw majątkowych korzystających z ustawowej ochrony prawnej,
  4. Kontrahent jest uprawniony do nieodpłatnego zamieszczenia logo Babydaily na swoich stronach internetowych lub innych wykorzystywanych przez Kontrahenta materiałach, pod warunkiem, że działanie takie nie narusza postanowień Regulaminu.
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Babydaily dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Danych. Babydaily stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych Danych i informacji wymagane przez obowiązujące przepisy prawa,
  2. Kontrahent zobowiązuje się do zapewnienia w czasie trwania Umowy do przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych swoich klientów,
  3. Świadczenie Usług wymaga przekazania przez Kontrahenta Danych do Babydaily,
  4. Kontrahent przekazuje Dane na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami art.31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych,
  5. Dane są chronione przez Babydaily przed ich ujawnieniem, utratą, zniszczeniem poprzez stosowanie zabezpieczeń organizacyjnych oraz o charakterze technicznym i programistycznym.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach babydaily.pl,
  2. Babydaily zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie,
  3. Kontrahent zostanie powiadomiony o zmianach do Regulaminu na kontaktowy adres email podany podczas Rejestracji z 7-dniowym wyprzedzeniem,
  4. Kontrahent ma prawo nie zaakceptować zmian do Regulaminu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach,
  5. Niedostarczenie w tym terminie przez Kontrahenta odmowy akceptacji zmian zostanie uznane za ich akceptację,
  6. Do momentu akceptacji zmian, obowiązuje Regulamin sprzed daty wprowadzenia zmian,
  7. Odmowa akceptacji zmian do Regulaminu oznacza automatyczne rozwiązanie Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  8. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Babydaily,
  9. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie,
  10. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
  11. W przypadku uznania przez orzeczenie sądu nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.